แก้ไข มอก.1499-2563
(TIS 1499-2020)

แก้ไข มอก.1499-2563 (TIS 1499-2020)

เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ
HOT-ROLLED FLAT STEEL FOR WELDED STRUCTURE

มอก. 1499-2563 TIS 1499-2020