ทำความรู้จัก
รายละเอียดข้อมูลใบอนุญาตและข้อมูลสินค้าในรูปแบบ QR Code

ทำความรู้จัก
รายละเอียดข้อมูลใบอนุญาต
และข้อมูลสินค้าในรูปแบบ QR Code
ที่แสดงคู่กับเครื่องหมาย มอก.