ประกาศรางวัลกิจกรรม 5ส. และ การขับขี่ปลอดภัย เคารพกฎจราจร ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง

รางวัล 5ส. ในส่วนของสำนักงาน  อันดับที่ 1   ส่วนของสำนักงานชั้น 1

รางวัล 5ส.  ในส่วนโรงงาน

อันดับที่ 1   แผนกคลังสินค้า

อันดับที่ 2 แผนกตัดกรรไกร

อันดับที่ 3 แผนกตัดแก๊ส

มอบรางวัลให้พนักงานขับรถดี มีวินัย เคารพกฏจราจร

รางวัลผู้ปฏิบัติงานดูแลพื้นที่ส่วนที่ทำงานได้สะอาด เรียบร้อย เป็นอย่างดี  ได้แก่  พื้นที่  ZONE C