มอบรางวัลประจำปีให้กับพนักงาน

รางวัล พนักงานต้นแบบ

- รางวัลพนักงานขับรถมีน้ำใจ ใส่ใจระเบียบและความปลอดภัย

- รางวัลทีมคลังสินค้า บริหารมีประสิทธิภาพ

- รางวัลคลังสินค้า 5ส. ลำดับที่ 1

- รางวัลคลังสินค้า 5 ส. ลำดับที่ 2