ครบ 4 ปี ในการร่วมเป็น 1 ใน 16 บริษัทที่เข้าร่วมโครง e-license TISI Transformation 4.0

ด้วยความเชื่อมั่นของการเป็นผู้ประกอบการที่ต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

ยกระดับสินค้าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รักษามาตรฐานเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ

ให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่ Thailand 4.0

นอกจากนี้ ภายในงานมีพิธีมอบใบอนุญาตใช้เครื่องหมายมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการ 16 ราย

ที่ยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบ E-license และยังร่วมกันแสดงเจตจำนงการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานด้วยความโปร่งใสอีกด้วย

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี